Denník

Štatút súťaže "VAŠE TIPY"

stiahnuť PDF verziu

 

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže s názvom “VAŠE TIPY” (ďalej len “Súťaž”) je vydavateľ denníka košice:dnes, a súčasne zriaďovateľ a prevádzkovateľ webovej stránky www.kosicednes.sk a súčasne zriaďovateľ a prevádzkovateľ stránok košice:dnes na sociálnych sieťach (ďalej len „denník Usporiadateľa“): spoločnosť KOŠICE: DNES PUBLISHING, družstvo; sídlo: Protifašistických bojovníkov 11, Košice; IČO: 47 820 594 , zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I , Oddiel: Dr, Vložka číslo: 1402/V. KOŠICE: DNES PUBLISHING, družstvo je členom skupiny KRATKY GLOBAL: (ďalej len “Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tento Štatút súťaže (ďalej len “Štatút”).

 

II. Cieľ súťaže

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia denníka Usporiadateľa. Účelom Súťaže je poskytnúť verejnosti možnosť aktívne sa podieľať na tvorbe denníka Usporiadateľa a motivovať verejnosť k tejto aktivite. Pod pojmom „aktívne podieľanie sa na tvorbe denníka Usporiadateľa“ sa pre účely tohto Štatútu rozumie zasielanie informácií a materiálov (textových a/alebo fotografických a/alebo zvukových a/alebo audiovizuálnych) zo strany verejnosti Usporiadateľovi pre ďalšie využitie v denníku, na webovej stránke Usporiadateľa (www.kosicednes.sk)  alebo facebookovej stránke Usporiadateľa (www.facebook.com/kosicednes), (ďalej len „tip pre denník Usporiadateľa“).

 

III. Trvanie súťaže

Súťaž nie je časovo ohraničená.

 

IV. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať a pre účely tohto Štatútu sa rozumie osoba, ktorá:

 • má viac ako 18 rokov,
 • splní všetky podmienky účasti v súťaži podľa bodu V. Podmienky súťaže tohto Štatútu,
 • nie je zamestnancom alebo osobou v inom právnom vzťahu s  Usporiadateľom a/alebo osôb majetkovo prepojených s Usporiadateľom ani mu blízkou osobou v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).

 

V. Podmienky súťaže

 1. Do súťaže je zaradený každý originálny tip pre denník Usporiadateľa doručený Účastníkom súťaže na emailovú adresu tipy@kosicednes.sk, tip oznámený telefonicky na bezplatnej linke 0800 300 010 alebo na linke redakcie 055/285 19 19, tip doručený alebo oznámený osobne na recepcii redakcie denníka košice:dnes na Hviezdoslavovej 6 alebo na facebookovej stránke košice:dnes.
 2. Doručením alebo oznámením tipu pre denník Usporiadateľa Účastník súťaže súhlasí s časovo neobmedzeným jednorazovým alebo opakovaným použitím, spracovaním, úpravou tipu pre denník, web alebo facebook Usporiadateľa podľa potrieb  Usporiadateľa, ako aj s jeho uverejnením v denníku, webe alebo facebooku Usporiadateľa, ak nie je v texte e-mailu Účastníka súťaže / odosielateľa uvedené inak.
 3. Usporiadateľ ani denník Usporiadateľa nenesú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené tretím stranám  konaním Účastníka súťaže / odosielateľa, spočívajúcim v sprístupnení informácií formou tipu pre denník Usporiadateľa.
 4. Za originálny tip pre denník Usporiadateľa sa nepovažuje:
 1. tip na súťaž,
 2. tip na spoločenskú udalosť / podujatie,
 3. tip na marketingovú resp. PR aktivitu organizátora podujatia/udalosti a/alebo jeho dodávateľa,
 4. tip na všeobecne známu skutočnosť,
 5. tip na informáciu, ktorá bola pred doručením v prospech denníka Usporiadateľa uverejnená v denníku Usporiadateľa alebo ňou denník Usporiadateľa v danom čase preukázateľne disponoval,   
 6. tip, ktorého obsahom je len osobný názor a/alebo otázka.
 1. Súťaž sa netýka príspevkov do rubriky PÝTAME SA ZA VÁS v denníku Usporiadateľa.
 2. Výhra v Súťaži je peňažná, stanovená na sumu 10 EUR za každý samostatne uverejnený tip pre denník Usporiadateľa (ďalej len „výhra“).
 3. Podmienkou na získanie výhry je uverejnenie informácie vyplývajúcej z originálneho tipu pre denník Usporiadateľa v denníku Usporiadateľa alebo na webe Usporiadateľa www.kosicednes.sk alebo na facebookovej stránke Usporiadateľa www.facebook.com/kosicednes. Výhercom je Účastník súťaže, autor uverejneného tipu. O výhercovi v súťaži, tzn. o uverejnení alebo neuverejnení tipu pre denník, web alebo facebook Usporiadateľa rozhoduje redakcia denníka Usporiadateľa, na základe súťažného kritéria: atraktívnosť pre čitateľov denníka Usporiadateľa.
 4. O uverejnení tipu v denníku Usporiadateľa a o získaní výhry bude výherca informovaný do dvoch dní od jeho uverejnenia Usporiadateľom informačným e-mailom. Následne po zaslaní všetkých požadovaných osobných údajov zo strany účastníka súťaže, mu bude v lehote 15-tich dní vyplatená výhra zo strany Usporiadateľa. V prípade, že výherca nebude reagovať na informačný e-mail Usporiadateľa o získaní výhry do 10-tich dní alebo neposkytne Usporiadateľovi všetky požadované údaje do 10-tich dní odo dňa odoslania spätného informačného e-mailu zo strany Usporiadateľa, zaniká výhercovi jeho nárok na vyplatenie výhry.
 5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru boli splnené alebo neboli splnené.
 6. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, zaniká mu nárok na vyplatenie výhry.

 

VI. Osobné údaje

Každý účastník udeľuje zúčastnením sa v súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho osobné a kontaktné údaje môžu byť použité primeraným spôsobom pre účely marketingovej komunikácie Usporiadateľa. Účastník v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa.

Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže (ďalej len „Snímok”) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.

Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

 

VII. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok súťaže a trvania súťaže.  Zmenu Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry formou nepeňažnej kompenzácie.

Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmto Štatútom.

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettra a odoberajte novinky z KOŠICE:DNES

Váš osobný údaj (e-mail) bude spracovaný podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislativy. Stlačením tlačidla dávate súhlas so spracovaním pre zasielanie našich e-mailových noviniek (nové články, reklamné správy) po dobu max. 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť cez tlačítko "odhlásiť sa z newslettra" v každom e-maile.

Používaním stránok KOŠICE:DNES.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.Viac info

súhlasím